Colofon

Gegevens conform § 5 TMG (Duitse Telemediawet)

Deutsche Stiftung Atlas Kinder e. V.
Am Schlichtfeld 2
82541 Münsing

 

Vertegenwoordigd door

Vorstand:
Dr. Norbert Kutschera (1. Vorsitzender) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dr. Barbara Seitz Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Johannes Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Contact

Tel: +49 (0)8177 9983913
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Registervermelding

Die Deutsche Stiftung Atlas Kinder e.V. wird im Vereinsregister beim Amtsgericht München unter der Register-Nummer VR 208740 geführt. Handelsregister Neueintragungen vom 18.08.2020

Contact

Schrijf ons...

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Contact_NL_2

  Refresh Captcha  
 
 

Aanwijzing conform online-verordening inzake geschillenbeslechting

Conform geldend recht zijn wij verplicht, consumenten te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor online-geschillenbeslechting dat voor de beslechting van geschillen gebruikt kan worden, zonder dat er een rechtbank ingeschakeld moet worden. Voor de inrichting van het platform is de Europese Commissie bevoegd. Het Europese platform voor online-geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Ons e-mailadres luidt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij vestigen er echter de aandacht op dat wij niet bereid zijn, aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese platform voor online-geschillenbeslechting deel te nemen. Gelieve contact op te nemen via ons hierboven vermelde e-mailadres en telefoonnummer.Disclaimer – juridische mededelingen

§ 1 Waarschuwing omtrent de inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website garandeert echter niet de juistheid en het actuele karakter van de beschikbaar gestelde, gratis en vrij toegankelijke journalistieke vademecums en berichten. Met vermelding van naam geleverde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd die van de aanbieder. Alleen door het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud komt er geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand, voor zover ontbreekt het aan de wil van de aanbieder om zich juridisch te binden.

§ 2 Externe Links
Deze website omvat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de betreffende exploitanten. De aanbieder heeft bij de eerste koppeling van de externe links de externe inhoud op eventuele inbreuken op de wetgeving gecontroleerd. Op dat moment was er van inbreuken op de wetgeving geen sprake. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de pagina's, waarnaar via links verwezen wordt. Dat er externe links vermeld worden, betekent niet dat de aanbieder met de achter de verwijzing of link liggende inhoud akkoord gaat. Een permanente controle van de externe links kan van de aanbieder zonder concrete aanwijzingen, dat er van inbreuken op de wetgeving sprake is, niet gevergd worden. Wanneer inbreuken op de wetgeving aan het licht komen, worden dergelijke externe links echter onmiddellijk gewist.

§ 3 Auteurs- en naburige rechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteurs- en naburige recht. Elke door het Duitse auteurs- en naburige recht niet-toelaatbare gebruikmaking vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of van de betreffende houder van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking resp. weergave van inhoud in databanken of in andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden daarbij als dusdanig bestempeld. De ontoelaatbare reproductie of weergave van bepaalde inhoud of van complete pagina's is niet toelaatbaar en strafbaar. Enkel en alleen kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen met schriftelijke toestemming toegestaan.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor bepaald gebruik van deze website van de bovenstaande paragrafen afwijken, wordt op de betreffende plaats uitdrukkelijk daarop gewezen. In dit geval gelden in het betreffende specifieke geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden.

Bron: colofonmodel van JuraForum.de

 

Gegevensbescherming

Wij informeren u hierna in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen van het recht op gegevensbescherming (in het bijzonder conform BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming) - nieuwe versie - en de Europese Algemene verordening Gegevensbescherming ‚DS-GVO‘ (AVG)) over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door onze onderneming. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt ook voor onze websites en social-media-profielen. Met betrekking tot de definitie van termen zoals bijvoorbeeld „persoonsgegevens“ of „verwerking“ verwijzen wij naar art. 4 DS-GVO (AVG).

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Onze verantwoordelijke (onderstaand „verantwoordelijke“) als bedoeld in art. 4 alinea 7 DS-GVO (AVG) is:

Deutsche Stiftung für die Kinder von Dar Bouidar e.V.
Am Schlichtfeld 2
82541 Münsing

Vertegenwoordigd door: dr. Norbert Kutschera en Heiko Musiolik (allebei gerechtigd tot exclusieve vertegenwoordiging)


Verenigingsregister registernummer: VR1533
Rechtbank van inschrijving: kantongerecht St. Wendel
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gegevensbeschermingscoördinator

Naam: dr. Norbert Kutschera
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Datenarten, Zwecke der Verarbeitung und Kategorien betroffener Personen

Hierna informeren wij u over aard, omvang en doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.

 

1. Soorten gegevens die wij verwerken

Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites etc.), referentiegegevens (naam, adres etc.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax etc.), betalingsgegevens (bankgegevens, rekeninggegevens, betalingshistorie etc.), inhoudelijke gegevens (ingevoerde teksten, video's, foto's etc.), communicatiegegevens (IP-adres etc.).

 

2. Doelstellingen van de verwerking conform art. 13 lid 1 c) DS-GVO (AVG)

Website technisch en economisch optimaliseren, gemakkelijke toegang tot de website mogelijk maken, optimalisatie en statistische analyse van onze diensten, gebruikerservaring verbeteren, opmaak van statistieken, preventie van SPAM en misbruik, afhandelen van contactformulieren.

 

3. Categorieën van de betrokken personen conform art. 13 lid 1 e) DS-GVO (AVG)

Bezoekers/gebruikers van de website, geïnteresseerden

De betrokken personen worden samenvattend als „gebruikers“ bestempeld.

 

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Onderstaand informeren wij u over de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Wanneer wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens gekregen hebben, vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter a) DS-GVO (AVG) de wettelijke basis.
 2. Is de verwerking ter naleving van een contract of voor de uitvoering van precontractuele, op uw (aan)vraag volgende maatregelen noodzakelijk, dan vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DS-GVO (AVG) de wettelijke basis.
 3. Is de verwerking ter nakoming van een wettelijke verplichting, waaraan wij onderworpen zijn (bv. wettelijke bewaarplichten), dan vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter c) DS-GVO (AVG) de wettelijke basis.
 4. Is de verwerking noodzakelijk om levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of van een ander natuurlijk persoon te beschermen, dan vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter d) DS-GVO (AVG) de wettelijke basis.
 5. Is de verwerking noodzakelijk om onze of de gerechtvaardigde belangen van een derde te behartigen en wegen in dit verband uw belangen of basisrechten en grondwettelijke vrijheden niet zwaarder, dan vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG) de wettelijke basis.

 

Het doorgteven van persoonsgegevens aan derden en subverwerkers

Zonder uw toestemming geven wij in principe geen gegevens aan derden door. Indien dit toch het geval is, volgt de overmaking op grond van de hierboven vermelde, betreffende wettelijke basis, bv. bij het doorgeven van gegevens aan online-betalingsproviders ter naleving van een contract of wegens een wettelijke verplichting tot het beschikbaar stellen van de gegevens met het oog op strafvervolging, om gevaren af te wenden of om rechten op intellectuele eigendom op te eisen.
Voor de verwerking van uw gegevens doen wij bovendien beroep op verwerkingsverantwoordelijken (externe dienstenleveranciers, bv. voor Webhosting van onze websites en databanken). Als er in het kader van een overeenkomst betreffende de orderverwerking aan de verwerkingsverantwoordelijken gegevens doorgegeven worden, gebeurt dit altijd conform art. 28 DS-GVO (AVG). Wij selecteren daarbij onze verwerkingsverantwoordelijken zorgvuldig, controleren deze regelmatig en hebben ons een recht op zeggenschap met betrekking tot de gegevens laten verlenen. Bovendien moeten de verwerkingsverantwoordelijken geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben en de gegevensbeschermingsvoorschriften conform BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming) - nieuwe versie - en DS-GVO (AVG) naleven.


Gegevensoverdracht aan derde landen

Door de aanvaarding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO, AVG) werd een uniforme basis voor de gegevensbescherming in Europa in het leven geroepen. Uw gegevens worden daarom overwegend verwerkt door ondernemingen, waarvoor de DS-GVO (AVG) van toepassing is. Indien de verwerking echter door diensten van derden buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, moeten deze aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. DS-GVO (AVG) voldoen. Dat betekent dat de verwerking plaatsvindt op grond van bijzondere garanties, zoals bijvoorbeeld de door de Europese Commissie officieel erkende vaststelling van een met de EU overeenstemmend gegevensbeschermingsniveau of van de inachtneming van officieel erkende, speciale contractuele verplichtingen, de zogenaamde „Standaardbedingen in overeenkomsten“. Bij Amerikaanse ondernemingen voldoet de onderwerping aan het zogenaamde „Privacy-Shield“, het gegevensbeschermingsverdrag tussen de EU en de VS, aan deze voorwaarden.


Wissen van gegevens en opslagduur

Voor zover niet in deze gegevensbeschermingsverklaring uitdrukkelijk aangegeven, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt, tenzij de verdere bewaring daarvan voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is of indien dit in strijd met wettelijke bewaarplichten is. Daaronder vallen bijvoorbeeld commercieel-rechtelijke bewaarplichten van handelsbrieven conform § 257 lid 1 HGB (Duits wetboek van Koophandel) (6 jaar) alsook fiscaal-juridische bewaarplichten conform § 147 lid 1 AO (Duitse belastingwet) van documenten (10 jaar). Wanneer de voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, volgt er een blokkering of schrapping van uw gegevens, tenzij de opslag voor de afsluiting of naleving van een contract noodzakelijk blijft.


Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Wir setzen keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling ein.


Beschikbaarstelling van onze website en opmaak van logfiles

 1. Als u van onze website slechts voor informatieve doeleinden gebruik maakt (dus geen registratie en ook geen overmaking van informatie op een andere manier), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Als u onze website wenst te bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:

  • IP-adres;
  • Internet-Service-Provider van de gebruiker;
  • datum en tijdstip van de opvraging;
  • browsertype;
  • taal en browserversie;
  • inhoud van de opvraging;
  • tijdzone;
  • toegangsstatus/HTTP-statuscode;
  • gegevenshoeveelheid;
  • websites, van welke de opvraging komt;
  • besturingssysteem.

  Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van u vindt niet plaats.

 2. Deze gegevens dienen voor een gebruiksvriendelijke, goed functionerende en veilige presentatie van onze website aan u met functies en inhoud alsook de optimalisatie en statistische analyse daarvan.

 3. Wettelijke basis hiervoor is ons in de bovenstaande doeleinden ook opgenomen, gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG).

 4. Om veiligheidsredenen slaan wij deze gegevens in server-logfiles voor de opslagduur van 14 dagen op. Na het verstrijken van deze termijn worden deze automatisch gewist, tenzij wij deze voor bewijsdoeleinden bij aanvallen op de serverinfrastructuur of bij andere schendingen van rechten nodig blijven hebben.

 
Cookies

 1. Wij maken gebruik van zogenaamde cookies bij uw bezoek aan onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op u computer deponeert en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw oproept, geven deze cookies informatie af om u automatisch te herkennen. De zodoende verkregen informatie dient om onze internetaanbiedingen technisch en economisch te optimaliseren en voor u een gemakkelijkere en veilige toegang tot onze website mogelijk te maken. Wij informeren u daarvoor bij de oproep van onze website door middel van een verwijzing naar onze gegevensbeschermingsverklaring over het gebruik van cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en hoe u daartegen kunt ingaan resp. over de manier waarop u de opslag daarvan kunt verhinderen („Opt-out“). Onze website maakt gebruik van sessiecookies, persistente cookies en cookies van derden:

  • Sessiecookies: wij maken gebruik van zogenaamde cookies ter herkenning van een herhaaldelijke gebruikmaking van een aanbieding door dezelfde gebruiker (bv. wanneer u ingelogd bent om uw login-status vast te stellen). Wanneer u onze website opnieuw oproept, geven deze cookies informatie af om u automatisch te herkennen. De zodoende verkregen informatie dient om onze aanbiedingen te optimaliseren en om voor u een gemakkelijkere toegang tot onze website mogelijk te maken. Wanneer u de browser sluit of wanneer u uitlogt, worden de sessiecookies gewist.

  • Persistente cookies: deze worden geautomatiseerd gewist na een vooraf bepaalde duur die afhankelijk van de cookie kan verschillen. In de veiligheidsinstellingen van uw browser kunt u de cookies te allen tijde wissen.

  • Cookies van derden (Third-Party-Cookies): in overeenstemming met uw wensen kunt u uw browserinstelling configureren en bv. de acceptatie van Third-Party-Cookies of van alle cookies van de hand wijzen. Wij maken echter van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer gedetailleerde informatie over deze cookies bij de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen over de derden.

 2. Wettelijke basis van deze verwerking vormt art. 6 lid 1 zin letter b) DS-GVO (AVG) wanneer de cookies voorzien worden om de weg voor een contract te banen, bv. bij bestellingen, en voor het overige hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de efficiënte functionaliteit van de website, zodat in dit geval art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG)) de wettelijke basis vormt.

 3. Verzet en „Opt-Out“: het opslaan van cookies op uw harddisk kunt u over het algemeen verhinderen, door u in uw browserinstellingen „geen cookies accepteren“ te kiezen. Dit kan echter een functionele beperking van onze aanbiedingen tot gevolg hebben. U kunt tegen het gebruik van cookies van derden voor reclamedoeleinden via een zogenaamde „Opt-out“ via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) aantekenen.


Contactopname via het contactformulier / e-mail / fax / post

 1. Bij contactopname met ons via het contactformulier, fax, post of e-mail worden uw gegevens met het oog op de afhandeling van de contactaanvraag verwerkt.

 2. Indien er sprake is van uw toestemming sprake, dan vormt de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 zin 1 letter a) DS-GVO (AVG). Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een vraag naar contact of e-mail, een brief of fax overgemaakt worden, vormt art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG). De verantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking en opslag van de gegevens om aanvragen van de gebruikers te kunnen beantwoorden, ter vrijwaring van bewijzen om aansprakelijkheidsredenen en om eventueel zijn wettelijke bewaarplichten bij handelsbrieven te kunnen nakomen. Beoogt het contact de afsluiting van een contract, dan vormt de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DS-GVO (AVG).

 3. Wij kunnen uw gegevens en contactaanvraag in ons Customer-Relationship-Management System ("CRM-systeem") of in een vergelijkbaar systeem opslaan.

 4. De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van de verzameling daarvan niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van de contactformulier en diegene die per e-mail toegezonden werden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met u beëindigd is. Beëindigd is de conversatie wanneer uit de omstandigheden opgemaakt kan worden dat de stand van zaken volledig opgehelderd is. (Aan)vragen van gebruikers die over een account resp. contract met ons beschikken, slaan wij tot het verstrijken van twee jaar na beëindiging van het contract op. Ingeval van wettelijke bewaarplichten volgt de schrapping na het verstrijken daarvan: einde van de commercieel-rechtelijke (6 jaar) en fiscaal-juridische (10 jaar) bewaarplicht.

 5. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a) DS-GVO (AVG) voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Neem per e-mail contact met ons op, zodoende kunt u tegen de opslag van de persoonsgegevens te allen tijde bezwaar maken.


Nieuwsbrief

Om de op onze website aangeboden nieuwsbrief te krijgen, kunt u zich via ons formulier inschrijven. Daarbij maken wij gebruik van de zogenaamde Double-Opt-In methode. Hier wordt in eerste instantie een bevestigingsmail aan het door u aangegeven e-mailadres gezonden, met het verzoek om bevestiging. De inschrijving wordt pas van kracht wanneer u de in de bevestigingsmail ontvangen activeringslink aanklikt. Wij gebruiken uw aan ons verstrekte gegevens uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief die informatie of een aanbieding kan omvatten.

Wij maken gebruik van rapidmail om onze nieuwsbrief te verzenden. Uw gegevens worden daarom aan de firma rapidmail GmbH verzonden. Daarbij is het de firma rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden dan voor de verzending van de nieuwsbrief te gebruiken. Voor doorgifte of verkoop van uw gegevens heeft de firma rapidmail GmbH geen toestemming. Rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbrief-software-aanbieder die zorgvuldig volgens de door de DSGVO (AVG) en de BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming) gestelde eisen geselecteerd werd.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens en voor het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de uitschrijvingslink in de nieuwsbrief.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van rapidmail vindt u op https://www.rapidmail.de/agb.

 1. Op onze nieuwsbrief kunt u met uw vrijwillige toestemming door vermelding van uw e-mailadres een abonnement nemen. Alleen dit is verplicht. De vermelding van nog andere gegevens is vrijwillig en dient alleen voor een persoonlijke benadering. Wij maken voor de inschrijving daarbij gebruik van de zogenaamde „Double-Opt-in“ methode. Na uw inschrijving met uw e-mailadres ontvangt u van ons ter bevestiging van uw inschrijving een e-mail met een link ter bevestiging. Wanneer u op deze bevestigende link klikt, wordt uw e-mailadres in de mailinglist van de nieuwsbrief opgenomen en voor de toezending van e-mails opgeslagen. Indien u niet op de bevestigende link klikt, worden uw inschrijvingsgegevens geblokkeerd.

 2. Bovendien protocolleren wij het door u bij de inschrijving gebruikte IP-adres alsook de datum en het tijdstip van de Double-Opt-in (inschrijving en bevestiging). Het doel van deze opslag bestaat erin dat er aan wettelijke eisen met betrekking tot het bewijs van uw inschrijving voldaan wordt en dat met betrekking tot uw e-mailadres misbruik verhinderd wordt.

 3. In het kader van uw toestemmingsverklaring wordt de inhoud (bv. producten/diensten waarvoor reclame gemaakt wordt, aanbiedingen, reclame en thema's) van de nieuwsbrief concreet beschreven.

 4. Bij de verzending van de nieuwsbrief analyseren wij uw gebruikersgedrag. De nieuwsbrieven omvatten daarvoor zogenaamde „Web-Beacons“ resp. „Tracking-Pixels“ die bij het openen van de nieuwsbrief opgeroepen worden. Voor de analyses koppelen wij de Web-Beacons aan uw e-mailadres en aan een individuele ID. Ook in de nieuwsbrief vermelde links omvatten deze ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's worden m.a.w. niet aan uw andere persoonsgegevens gekoppeld, wat betekent dat het uitgesloten is een directe link met een bepaalde persoon te leggen. Met deze gegevens kunnen wij vaststellen, of en wanneer u de nieuwsbrief geopend hebt en welke links er in de nieuwsbrief aangeklikt werden. Dit staat in functie van de optimalisatie en statistische analyse van onze nieuwsbrief.

 5. Wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief, meting van het succes en opslag van het emailadres vormt uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a) DS-GVO (AVG) in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG (Duitse wet op de oneerlijke mededinging) en voor de protocollering van de toestemming art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG) omdat deze voor ons gerechtvaardigd belang van de juridische bewijsbaarheid dient.

 6. Tegen Tracking kunt u te allen tijde bezwaar maken door de uitschrijvingslink op het einde van de nieuwsbrief aan te klikken. In dat geval zou weliswaar ook de ontvangst van de nieuwsbrief worden beëindigd. Als u in uw e-mailsoftware de weergave van afbeeldingen deactiveert, is Tracking evenmin mogelijk. Dit kan evenwel beperkingen met betrekking tot de functies van de nieuwsbrief tot gevolg hebben en reeds aanwezige afbeeldingen worden dan niet weergegeven.

 7. U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. Voor de herroeping kunt u door activering van de uitschrijvingslink op het einde van de nieuwsbrief, een e-mail of een mededeling aan onze hoger vermelde contactgegevens kiezen. Wij slaan uw gegevens op zolang u op de nieuwsbrief een abonnement hebt. Na de uitschrijving worden uw gegevens alleen nog anoniem voor statistische doeleinden opgeslagen.


Aanwezigheid in sociale media

 1. Wij onderhouden in sociale media profielen resp. Fanpages om met de daar aangesloten en geregistreerde gebruikers te communiceren en om over onze producten, aanbiedingen en diensten te informeren. De Amerikaanse aanbieders zijn conform het zogenaamde Privacy-Shield gecertificeerd en daardoor verplicht, Europese gegevensbescherming in acht te nemen. Bij het gebruik en de oproep van ons profiel in het betreffende netwerk door u gelden de betreffende aanwijzingen voor de gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk.

 2. Wij verwerken uw gegevens, die u ons via deze netwerken zendt, om met u te communiceren en om u daar achtergelaten berichten te beantwoorden.

 3. De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens vormt ons gerechtvaardigd belang bij de communicatie met de gebruikers en onze presentatie naar buiten toe ten behoeve van reclame conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG). Voor zover u de verantwoordelijke van het sociale netwerk uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens gegeven hebt, vormt de wettelijke basis art. 6 lid 1 zin 1 letter a) en art. 7 DS-GVO (AVG).

 4. De aanwijzingen voor de gegevensbescherming, informatiemogelijkheden en mogelijkheden tot verzet (Opt-Out) van de betreffende netwerken vindt u hier:

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) gegevensbeschermingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Rechten van de betrokken persoon

 1. verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

  Voor zover de verwerking op u toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a), art. 7 DS-GVO (AVG) gebaseerd is, hebt u het recht, de toestemming te allen tijde te herroepen. De wettigheid van de op grond van de toestemming tot op het moment van de herroeping plaatsgevonden verwerking blijft onverminderd van kracht.

  Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO (AVG) baseren, kunt u verzet tegen de verwerking aantekenen. Dit is het geval als de verwerking met name niet ter naleving van een contract met u noodzakelijk is, wat door ons telkens bij de hiernavolgende beschrijving van de functies aangegeven wordt. Bij het aantekenen van een dergelijk verzet verzoeken wij om uiteenzetting van de redenen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd mogen verwerken. Ingeval van uw beargumenteerd verzet toetsen wij de stand van zaken en zullen ofwel de gegevensverwerking stopzetten resp. aanpassen ofwel u op onze dwingende, gegronde redenen wijzen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

  U kunt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse te allen tijde bezwaar maken. Het recht op bezwaar kunt u vrij van kosten doen gelden. Over uw verzet tegen reclame kunt u ons via volgende contactgegevens informeren:

  Deutsche Stiftung für die Kinder
  von Dar Bouidar e.V.
  Am Schlichtfeld 2
  82541 Münsing
  Deutschland

  Directeur dr. Norbert Kutschera
  Verenigingsregister: registernummer VR1533
  Kantoor van inschrijving: kantongerecht St. Wendel
  E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 2. Recht op informatie
  U hebt het recht, van ns een bevestiging erover te ontvangen, of er persoonsgegevens, die met u te maken hebben, verwerkt worden. Voor zover dit het geval is, hebt u een recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform art. 15 DS-GVO (AVG). Dit omvat in het bijzonder de informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van geadresseerden, tegenover wie uw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de geplande opslagduur, de oorsprong van uw gegevens, voor zover deze niet direct bij u verzameld werden.

 3. Recht op rectificatie
  U hebt een recht op rectificatie van onjuiste of op completering van juiste gegevens conform art. 16 DS-GVO (AVG).

 4. Recht op schrapping
  U hebt een recht op schrapping van uw bij ons opgeslagen gegevens conform art. 17 DS-GVO (AVG), tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten resp. rechten op een verdere opslag daarmee in strijd zijn.

 5. Recht op beperking
  U hebt het recht, een beperking bij de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen als aan één van de voorwaarden in art. 18 lid 1 letter a) tot d) DS-GVO (AVG) voldaan is:
  • Als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een duur betwist die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren;

  • als de verwerking onwettig is en u de schrapping van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

  • als de verantwoordelijke de persoonsgegevens met het oog op de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nodig hebt om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

  • als u verzet tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 DS-GVO (AVG) aangetekend hebt en nog niet vaststaat, of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder dan uw redenen wegen.

 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DS-GVO (AVG), wat betekent dat u de bij ons over u opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat kunt krijgen of de overdracht aan een andere verantwoordeljke kunt verlangen.

 7. Recht tot het indienen van een klacht
  Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden.


Gegevensveiligheid

Om alle aan ons overgemaakte persoonsgegevens te beschermen en om te verzekeren dat de gegevensbeschermingvoorschriften door ons, maar ook door onze externe dienstenleveranciers nageleefd worden, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server door middel van een veilige SSL-verbinding versleuteld overgedragen.Stand: 25.11.2018

Bron: Tot voorbeeld strekkende gegevensbeschermingsverklaring van JuraForum.de

 
allebei gerechtigd tot exclusieve vertegenwoordiging